Stadgar för Hammarbyhamnens Fartygsförening, bildad 16 juni 2003.

Organisationsnummer: 80 24 15 - 6526. Bankgironr: 232-0752. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDokumentet reviderat 06.09.16.

§ 1. Föreningens namn är Hammarbyhamnens Fartygsförening. Föreningens säte är i Stockholm.
Adress Hammarbyhamnens Fartygsförening. Kajplats 308, 116 41 Stockholm.

§ 2. Föreningens syfte är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen avseende kajen och dess servicefunktioner.

§ 3. Medlemskap kan vinnas av den som vill verka för ovanstående intressen inom Hammarbyhamnens Fartygsförening. Stödmedlem kan var och en bli.

§ 4. Föreningens högsta beslutande organ
är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls i februari
varje år.

Vid års- och föreningsmöte har varje båt med medlemskap en röst (dock ej båt som ägs av stödmedlem).

Till föreningsmöte kallar styrelsen när så är påkallat. Eller på föreningsmedlemmars begäran, vilket kräver minst fyra medlemmar.
Kallelse till års- eller föreningsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet.
§ 5. Årsavgift för båt och medlemskap ska fastställas av årsmötet.

§ 6. Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

A. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, 2 justerare, samt rösträknare).

B. Fråga om mötets behöriga utlysande.

C. Upprättande av röstlängd.

D. Styrelsens årsberättelse.

E. Revisorernas berättelse.

F. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

G. Val av ordförande, väljs på ett
eller två år.

H. Val av styrelseledamöter, kassör, sekreterare samt tre ledamöter som väljs på ett eller två år. Styrelsen konstituerar sig omgående.

I. Val av revisor och revisorsuppleant.k. Medlemmarnas uppdrag åt styrelsen för kommande verksamhetsår formuleras.

K. Övriga frågor.

§ 7. Styrelsen sammanträder på kallelse. Den är beslutför då tre styrelsemedlemmar är närvarande.

Teckningsrätt ägs av ordförande och kassör gemensamt.

§ 8. Medlem betalar avgift för eget fartyg och för medlemskapet. Beloppet fastställs vid årsmötet för nästkommande år.

§ 9. Verksamhetsåret är lika med kalenderåret. Båt- och medlemsavgift erläggs senast den 30 november förkommande verksamhetsår.

§ 10. Ändringar i dessa stadgar, samt upplösning av föreningen, kan ske efter beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 11. Utöver ovanstående gäller Stockholms hamns kajordning. Plus policydokument taget 17/2-07